Specielt fra Aarslev
til forsiden til hovedsiden

Præstegården på Hjerl Hede 1
Præstegårdens stuehus på sin oprindelige plads i Aarslev, set hhv fra gårdsiden og havesiden
Billeder og tekst fra Lokalhistorisk forenings arkiv
.
Årslev præstegård ses nævnt første gang i 1661.
Sognet var fattigt hvilket fremgår i 1772, da præsten Laurids Nielsen Brunov i en indberetning bl. a. skriver: "... Det tiende-ydende hartkorn til præsten er af Aarslev sogn 103 tdr. fordelt på 15 gårde plus Eistrupgården, samt en del huse, men da indavlen i Årslev er mådelig, er tienden også kun ringe, højst 3 mark. Kvægtienden er også, formedelst svaghed på fårog fæ og dyrtid på korn, meget ringe, så den beløber sig ikke til 2 skilling hartkorn både midsommer og efter høst. Offer ved de tre store højtider højtider kan endnu være 36 rigsbankdaler, men formindskes idelig ved den tiltagende fattigdom iblandt almuen. St. Hans renten er kun et pund ost fra hver tdr. hartkorn efter loven, til jul kun en levende gås fra hver helgård og til påske en snes æg. Biindtægter ved bryllup, barnedåb o.a. er meget ulige, men kan det ene år med det andet beregnes til 30 á 50 rbdl. Præstegården er fri og af mig indkøbt for 500 rbdl., men med nogen bekostning forbedret. Den består af fire længer: Den søndre som er våningshus (stuehus) er på 25 fag og derved en korsstue mod nord på 4 fag. Det østre hus er fæhus og fåresti på 13 fag. Den nordre længe, 25 fag, er lade og lo. Mod vest en længe på 18 fag til gæstekammer, tørvehus og vognport. Desuden en svine- og gåsesti midt i gården på 4 fag og i haven et lysthus på 2 fag. Øst og syd for præstegården er der en vel indhegnet træ- og urtehave, grunden er dog for det meste skarp og stenet. Mangel på hø og foder træffes jævnligt, når man holder fuld besætning, og ikke tager noget af tienden ind på kærven."
Ved folketællingen 1787 var folkeholdet i præstegården på 4 karle og 5 piger.

I den tids møntsystem er 1 rigsdaler (rdl.) = 6 mark (mk.), 1 mark = 16 skilling (sk.)I 1873 går man fra daler til krone og 1 rdl. bliver = 2 kr.
Et fag hus er afstanden mellem stolperne i bindingsværket, alm. ca. 135 cm.

næste side: Præstegården flyttes til Hjerl Hede

til oversigten
Opdateret d. 6.12.2012