Øster Alling kirke, våbenhus, kor og tårn
til forsiden til hovedsiden


Øster Alling Kirke - Skt. Karens Kirke - er bygget i 1100-tallet, i første omgang med kor og skib; ikke længe efter blev tårnet føjet til. Det antages, at der også her, som det er tilfældet i de fleste sogne, tidligere har ligget en trækirke. Noget tyder på, at kor og skib i den nuværende kirke ikke er bygget samtidigt; bl.a er tømmerværket over de to rum mærket forskelligt og ældst er tømmeret over skibet. Reformationen i 1536 satte sine spor, også i form af ændringer på kirkens bygning, dog er våbenhuset sandsynligvis bygget før dette tidspunkt; det er rejst omkring kvindernes indgang - norddøren. Normalt var det mændenes dør mod syd, som blev bevaret, men her har man valgt den indgang, som er lettest tilgængelig for byens folk.

Øster Alling kirke

I våbenhuset
står en runesten, som indtil 1856 var blevet benyttet som tærskelsten i indgangsdøren, hvor den blev opdaget i 1627.
Stenen skal i sin tid være hentet fra en høj i Oustrup.
Inskriptionen lyder: "Thore rejste denne sten efter Fastulv Myge".

Stenen t.v. for indgangsdøren har førhen ligget i gulvet foran orgelet.
Den bærer bl.a.inskriptionen: "I Dag mig; i morgen dig", samt årstal for og navn på Birkefogeden til Gl.Estrup og hans hustru, som var bosat på Oustrupgården.
runestenen
I koret
blev to små vinduer mod øst og nord muret til og erstattet af et større vindue i sydsiden, men ved en restaurering i 1952 blev de to korvinduer igen åbnet.
Alteret har stået helt ind til østvæggen, men er trukket frem så man kan passere rundt om det. Forsiden er dækket af et fyrretræspanel fra 1600-tallets sidste halvdel. Alterets vældige tavle er givetvis fra samme tid og værksted som prædikestolen, der bærer årstallet 1590.
Altertavlen er af fyrretræ og stærkt ændret, idet den bl.a.har haft en buet baldakin over storstykket. Indtil kirkens restaurering i 1952 sås i det midterste storfelt et fladt forgyldt trækors på brun bundfarve. Nu fremdrog man et korsfæstelsesmaleri fra 1854, som dækkede et ældre og ringere dito. Under den korsfæstede skimtes byen Jerusalem.
I sidefelterne er nadverens indstiftelsesord fra 1793 - om brødet i den nordre, om kalken i den søndre fløj. Her var der før restaureringen to skriftsteder (hhv. Esa. 55,6 og Efes. 2,8) disse var siden blevet afløst af en påmaling forestillende apostlen Johannes og apostlen Paulus.
Indskriften på Fodfelterne forblev uændrede, hvorimod topfelterne efter forslag fra pastor Martin Krog fik disse skriftord: "Død, hvor er din sejr?" - "Det er fuldbragt!" - "Død, hvor er din brod?"
Notater bag på altertavlen fortæller, at denne blev repareret i 1793 og malet i 1854.
Alterskranken var før 1952 af træ. Den nye af smedejern og glas er fremstillet af daværende smedemester Kirk Thøgersen.
Altersølvet, kalk og disk, er fra 1600-tallet.
De to store messingstager er fra o år 1600, mens den syvarmede stage i 1974 indsattes som en erstatning for en gave, der i 1925 var skænket kirken af Chr. Matthiessen og hustru, Oustrup, i anledning af deres guldbryllup. Denne malmstage med inskription blev stjålet fra kirken i 1974.
Kirken har to alterduge. Kirstine Møller Oustrup syede den første og påbegyndte arbejdet med nr. to, som efter hendes død blev færdiggjort af en anden.
Skånedugen er af nyere dato og syet af Magda Skov, Ø. Alling.


altertavlen
Et nyt tæppe på gulvet foran altret blev indviet d. 12 dec. 2004. Herom på siderne "Set og sket"
Tårnet
I tårnrummet står orgelet -indtil 1952 på et pulpitur, med kirkebænke nedenunder. Det nye orgel er fra 1989.
Til højre herfor hænger to sammenføjede præstetavler, den ældste fra o. år 1800. Overskriften lyder: "Præsterækken ved Karens Kirke", hvilket minder om, at Øster Alling kirkes værnehelgen er Sancta Catarina, hvis dag er 25/11.
På et tidspunkt styrter det halve tårn sammen -den syd-sydvestlige del, efter sigende p.g.a et lynnedslag. Kamtakkerne sydligt på gavlen går med, og mangler stadig. Også vinduerne mod syd og vest går med i faldet, så kun det nordlige bevares. Ved tårnets genrejsning erstattes de to dobbeltbuede vinduer af vinduer med flad glas.
Tilbage fra tårnets opførelse er nordvinduet, hvor klokken hænger. På grund af dette vindue med den dobbeltbuede overligger regnes Ø.Alling kirke til "sløjfekirkerne", idet adskillige kirker på Randersegnen har sådanne overliggere over døre eller vinduer, hvori der er udhugget en sløjfeagtig dekoration. Engang blev søjlen midt i vinduet savet bort, så klokken blev synlig og der kunne ringes nedefra.


side 2, Skibet

side 3, Omkring kirken

til oversigten


Opdateret d. 6.12.2012