Årslev kirke
til forsiden til hovedsiden

døbefonten
Den nuværende døbefont er fra før 1600-tallet og er af træ.
Kummen bæres af Evangelistfigurer, der er malede billedskærerarbejder.
Den gamle døbefont, som var en romansk granitfont, førte en omtumlet tilværelse, da den blev skiftet ud. Bl.a. som fuglebad i præstegårdshaven.
Senere er den dog kommet til ære og værdighed, da den igen kom i brug som døbefont i den nye kirke i Pindstrup. Et stykke af en granitdøbefont er fundet ved kirken. På dette er et menneskehoved antydet.Prædikestolen er som døbefonten i barokstil, malet og med evangelistfigurer. Mellem figurerne er oberst Hans Friis' til Clausholm og Helvig Marsvin's malede adelsvåben. Endvidere står der også følgende skriftsteder: Mar. IV,24: Se til hvad I høre. Joh. VI,68: Guds Ord er Livsens Ord. Esa. XL,8: Herrens Ord bliver Evindelig. Apol. III,3: Betænk hvorledes du har anammed Ordet, hørt og holdt det. Deut XXXII,47: Guds Ord er ikke et forgiævis Ord, men det er Eders Liv. Lux. XI,28: Salige er de, som høre Guds Ord og bevare det.
prædikestolen
.malmlysekrone.

Malmlysekronen er skænket i 1698 af sognepræst Ole Pedersen Øye, som virkede som præst her i sognet fra 1682 til 1724 og stammede fra Trondhjem. Den har følgende indskrift: DENNE LYSEKRONE HAVER HÆDERLIGE VELLÆRD MAND HER OLE PEERSEN ØYE SOGNEPRÆST FOR AARSLEFF HØRNING OH LIIME MENIGHEDER MED SIN ELSKELIGE KJÆRE HUSTRUE ANNE CHRISTENSDATTER FRIIS FORÆRET AARSLEFF KIRKE TIL GUDS ÆRE OG HANS HUUSIS PRYDELSE. ANNO CHRISTI MDCXCVIII


På kirkegården findes der 2 bondegravsten, en fra 1600-tallet og en fra 1700-tallet. Langs den østre side af kirkegården ligger den tidligere forpag-terbolig, som var en del af den nu delvis nedrevne firlængede præstegård. Da Aarslev-Hørning pastorat i 1966 blev nedlagt som selvstændigt pastorat, og præsteboligen, som var den sydlige længe, tilmed var for dårlig, blev det besluttet at forære den til Hjerl Hede, som netop manglede en præstegård til deres museum. Tilbage er nu kun den vestre længe, forpagterboligen, hvori der i den nordre ende er indrettet toilet og lokale til graveren. Aarslev og Hørning sogne udgjorde eet pastorat helt tilbage fra Reformationstiden. Fra sidste halvdel af 1600-tallet til 1850 var Lime sogn indlemmet i dette pastorat. I 1966 ophørte Aarslev-Hørning pastorat at eksistere. Aarslev sogn blev annekteret til Voldum-Rud og Hørning sogn til Virring-Essenbæk. I 1974 indgik Aarslev sogn sammen med Hørning, Øster Alling og Vester Alling i et nyt pastorat, hvor Øster Alling blev hovedsognet.
bondegrav


Præster ved Aarslev kirke.
Peder Lincher 1536-1547
Per Matzen Brun 1547-1590
Hans Pedersen 1590-1628
Jørgen Nielsen 1628-1650
Christen Olesen 1650-1671
Søren Jensen Winther 1671-1682
Ole Pedersen Øye 1682-1724
Hans Jacobsen Buch 1724-1726
Niels Jacobsen Buch 1726-1731
Poul Sass 1731-1763
Laurits Nielsen Brunou 1764-1782Frederik Kristian Hviid 1783-1814
Christian Frederik Friis 1815-1830
Niels Jacobsen Schou 1830-1850
Sofus Vilhelm Viberg 1851-1858
Niels Bertelsen Gjølby 1858-1880
Carl Frederik Theodor Strodtmann 1880-1898
Johannes Enevold Langkilde Lauesen 1898-193
Peter Eduard Christensen Gadeberg 1931-1938
Anders Kristian Kristensen 1938-1965
Axel Pedersen 1965-1974
Jørgen Bertel Michaelsen 1974-1992
Anni Lemke 1992-

flere billeder side 3

tilbage til side 1,

til oversigten
Opdateret d. 6.12.2012